Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie - Strona główna

Informacje

GOPS Krasocin

Artykuły

 • Dodatek osłonowy 2024 - ogłoszenie

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie

  przypomina:

  -  tylko do dnia 30 kwietnia 2024 r. można składać wnioski o  DODATEK OSŁONOWY !

   Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody za 2022 r. nie przekraczają :

  • 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym 
  • 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

  *dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz.775 ze zm.).

  Wysokość dodatku osłonowego w 2024 roku wynosi:

  Czytaj Więcej o: Dodatek osłonowy 2024 - ogłoszenie
 • Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

  „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”
  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

  Umowa podpisana

  Gmina Krasocin przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024”, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Całkowita wartość zadania w 2024 r. wyniesie:  684 305,98 zł.

  Kwota dofinansowania wynosi 100%

  Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością, który ma pomóc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności życiowych oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, a w szczególności:

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

  Uczestnikami Programu w Gminie Krasocin są osoby z niepełnosprawnością, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:

  1. w stopniu znacznym lub
  2. w stopniu umiarkowanym albo traktowane na równi do wymienionych w pkt 1 i 2

  33 asystentów, zatrudnionych na umowę zlecenie, będzie od dnia 1 marca do 31 grudnia 2024 r. wspierać w życiu społecznym  i domowym 40 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Krasocin.

  Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie.

  Następny nabór do Programu we wrześniu 2024.             

      Kierownik GOPS 

   ZDZISŁAWA  ROBAK

  Czytaj Więcej o: Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością
 • Informacja – Dodatek Osłonowy

  I N F O R M A C J A

  Gminnego  Ośrodka  Pomocy Społecznej w Krasocinie

  Informujemy, że do dnia 30 kwietnia 2024 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – DODATEK OSŁONOWY

  Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.  Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody za 2022 r. nie przekraczają :    

   2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym 

  1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

  *dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz.775 ze zm.).

  Wysokość dodatku osłonowego w 2024 roku wynosi:

  228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

  343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 – 3 osób,

  486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 – 5 osób,

  657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

  W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi dodatek osłonowy za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. wynosi :

  286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

  429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

  607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

       822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

  Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego według nowego wzoru należy składać  w siedzibie Ośrodka.  Wypłata dodatków osłonowych zostanie zrealizowana jednorazowo, w terminie do 30 czerwca 2024 roku.

  Więcej informacji :  https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

  Czytaj Więcej o: Informacja – Dodatek Osłonowy
 • Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 w okresie od grudnia 2023 do października 2024

  CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2023 – październik 2024

  Pomoc Żywnościowa jest przekazywana przez Kielecki Bank Żywności do Organizacji Lokalnych Partnerskich (OPL), które bezpośrednio dystrybuują produkty spożywcze do osób potrzebujących na terenie województwa świętokrzyskiego.

  Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej:

  Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 ze zm.) i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

  1 823,60 zł. netto dla osoby samotnie gospodarującej, 1 410,00 zł. netto dla osoby w rodzinie.

  DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

  Czytaj Więcej o: Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 w okresie od grudnia 2023 do października 2024
 • OPIEKA WYTCHNIENIOWA – edycja 2024

  Gmina Krasocin przystępuje w 2024 roku do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja  2024, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

  Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. Dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,
  2. Osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ( zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2023 r. poz.100, z późn.zm))

  – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Usługi opieki  wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

  Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną. Rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej będzie uzależniony od osobistej sytuacji uczestnika Programu, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju  niepełnosprawności osoby, nad którą sprawowana jest opieka.

  Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

  Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie prosimy o kontakt z  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w  Krasocinie, numer telefonu –   41 39 17 316, kom. 503 186 727, lub osobiście w siedzibie Ośrodka. Zgłoszenia przyjmujemy do 31 stycznia 2024 r.

  Ważne strony gdzie można uzyskać informacje:

  https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

  Czytaj Więcej o: OPIEKA WYTCHNIENIOWA – edycja 2024
 • NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU RESORTOWEGO MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ: „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” – EDYCJA 2024

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie ogłasza nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024, który zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

  1. dzieciom do ukończenia 16. roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
  2. osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności:
  3. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  4. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  5. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5
   i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.)

  Usługi asystencji osobistej będą w szczególności polegać na pomocy asystenta osobie z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

  Czytaj Więcej o: NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU RESORTOWEGO MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ: „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” – EDYCJA 2024
 • Kolonie dla dzieci rolników z dotacją FSUSR

  Dzień dobry

  W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, organizujemy kolonie dla dzieci rolników, w Białym Dunajcu k/Zakopanego, w terminie 27.07.2023 – 04.08.2023 r. Opłata za kolonie wynosi jedynie 500zł. Zapewniamy transport autokarowy, miejsce zbiórki – we Włoszczowej.

  Zapraszamy do współpracy i prosimy o pomoc w rekrutacji dzieci.

  Czytaj Więcej o: Kolonie dla dzieci rolników z dotacją FSUSR
 • PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

  PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

  JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

  PODROGRAM 2021 Plus

   

  CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023  – sierpień 2022, a jej celami szczegółowymi są:

  1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
  2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
  3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ,
  4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

   

  OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  luty 2023 – sierpień 2023

  Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Kielcach do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa świętokrzyskiego  która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

  Czytaj Więcej o: PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020