Aktualności

Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!

Szanowni Państwo,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie informuje, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

Więcej „Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!”

Zarządzenie Nr 6/21 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2022 r

Zarządzenie Nr 6/21

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2022 r. przysługujących w zamian za święta przypadające w soboty

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.1320, z 2021 r. poz. 1162) zarządzam co następuje:

  

§1

Ustalam dzień wolny od pracy w zamian za dzień świąteczny przypadający w wolną sobotę w 2022 roku:

  • za dzień 1 stycznia 2022 r. przypadający w sobotę, ustalam dzień wolny od pracy 7 stycznia 2022 r.

 

§2

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom GOPS Krasocin oraz do publicznej wiadomości  poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz opublikowanie na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Krasocinie.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Krasocin – kwestionariusz ankiety internetowej

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Krasocin – kwestionariusz ankiety internetowej

Szanowni Mieszkańcy Gminy Krasocin,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie uprzejmie informuje, że od dnia 15 grudnia 2021roku  do 5 stycznia 2022 roku, na terenie naszej gminy będą realizowane badania ankietowe związane z opracowaniem strategii lokalnych zagrożeń społecznych.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań
zbiorczych,  dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania
dokumentu jakim jest Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krasocin na lata 2022-2032.
Badania realizowane są metodą internetową – kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:

https://www.webankieta.pl/ankieta/690422/gmina-krasocin-mieszkancy-strefa-spoleczna.html
Zachęcamy Państwa do udziału w badaniu.

OGŁOSZENIE – pomoc żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie informuje, że do 20.12.2021r. można ubiegać się o skierowania uprawniające do otrzymania  pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2021. Z powyższej pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudniej  sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy   społecznej,  i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj:

  • 1 542,20 zł netto – dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1 161,60 zł netto – dla osoby w rodzinie

Ubiegając się po skierowanie należy udokumentować sytuację dochodową rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie oświadczenia. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane  indywidualnie o terminie i miejscu wydawania żywności. Liczba osób, mogących skorzystać z pomocy jest ograniczona.

W celu minimalizacji ryzyka zarażenia COVID 19,  osoby zgłaszające się  do Ośrodka powinny mieć zasłonięte usta i nos.

 

Dodatkowe informacje tel. 41 3917 316

Kampania „Biała Wstążka”

W dniach od  25 listopada 2021r. do 10 grudnia 2021r.  pokażmy swój sprzeciw w kwestii przemocy wobec kobiet.  Kampania odbywa się w ramach światowych 16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Biała Wstążka” otwiera swe drzwi
26 listopada 2021 roku w godzinach od 09:00 do 11:00

W tych godzinach zaprasza wszystkich szukających pomocy i  wsparcia na bezpłatne porady  i  konsultacje specjalistów  z zakresu przeciwdziałania przemocy: przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Krasocinie, dzielnicowy z KPP we Włoszczowie, Kierownik oraz pracownik socjalny GOPS Krasocin, pedagog szkolny i przedstawiciel Gminnej Komisji ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krasocinie.

Więcej „Kampania „Biała Wstążka””

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2022

INFORMACJA O NABORZE DO PROGRAMU

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej naborem na wnioski do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022,  zaprasza osoby zainteresowane tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby osobiście do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Krasocinie lub telefonicznie 41 391 73 16, kom. 503 186 727.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2022 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

INFORMACJE O PROGRAMIE

CEL: Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

ADRESACI: (kto może skorzystać z usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej)

1) Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

2) Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równoważne, które wymagają usługi asystenta (przede wszystkim osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia) w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

USŁUGI ASYSTENTA mogą świadczyć:

Więcej „PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2022”

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie planuje przystąpić w 2022 roku do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego, którego celem jest wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie zamierza realizować Program w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Program „Opieka wytchnieniowa” jest adresowany do  osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności) oraz  dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,  których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tym osobami.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Krasocinie, ul. Wyzwolenia 6, numer telefonu –
41 391 73 16, kom. 503 186 727. 

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2022 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa-edycja 2022”.

 

Ważne strony gdzie można uzyskać informację:

www.gov.pl/web/rodzina/opieka-wytchnieniowa-rusza-nabor-wnioskow-do-przyszlorocznej-edycji-programu

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

Spieszmy się spisać – został już tylko miesiąc!

Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 trwa tylko do 30 września br. Do tego czasu każdy pełnoletni mieszkaniec Polski musi wywiązać się z obowiązku spisowego. Jest to nie tylko wymóg prawny, ale przede wszystkim wyraz naszej postawy obywatelskiej, ponieważ wyniki spisu będą miały ogromy wpływ na przyszłość naszego kraju.
Samodzielne wypełnienie formularza spisowego on-line (na stronie spis.gov.pl ), telefonicznie (pod numerem infolinii spisowej: 22 279 99 99) lub osobiście korzystając ze stanowiska do samospisu w Gminnym Biurze Spisowym w budynku Urzędu Gminy Krasocin trwa tylko kilka do kilkunastu minut, dlatego nie warto czekać na ostatnią chwilę.
Z osobami, które nie zdecydowały się skorzystać z możliwości samospisu przez Internet lub telefon, będzie kontaktował się rachmistrz spisowy czyli funkcjonariusz państwowy posiadający uprawnienia i kompetencje do przeprowadzania wywiadów spisowych. Rachmistrzowi nie można odmawiać się udzielenia informacji, ponieważ każde takie zdarzenie odnotowywane jest jako odmowa udziału w spisie powszechnym i może skutkować karą grzywny.
Grzywna za odmowę udziału w spisie powszechnym została przewidziana w art. 57 ustawy o statystyce publicznej, który stanowi: „kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym podlega grzywnie”. Kara może wynieść nawet 5 tys. zł. Ta sama ustawa – w artykule 56, przewiduje również nałożenie kary, w postaci grzywny lub ograniczenia wolności do lat dwóch, na osobę, która w formularzu spisowym poda fałszywe dane.
Osobom, które obawiają się o bezpieczeństwo swoich danych, przypominamy, że chroni je tajemnica statystyczna. Oznacza to, że dane uzyskane podczas spisu mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, ze­stawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Zebrane dane są anonimi­zowane i w takiej postaci są dalej przetwarzane.

Nie czekajmy – spiszmy się! Spis Powszechny to nie inwigilacja, ale możliwość wskazania kierunku przyszłej polskiej polityki na każdym szczeblu – od centralnego aż do poziomu gminy. Taką szansę mamy tylko raz na 10 lat!