Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

2022-02-25 – Dodano: Informacja o wynikach naboru
2022-02-23 – Dodano: lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postepowaniu rekrutacyjnym na stanowisko referent – specjalista ds. kadr i administracji

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie ogłasza  nabór

na wolne stanowisko urzędnicze: referent – specjalista

kadr i administracji

Wymiar etatu 1/1

 

 

 1. Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie;

2)      pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni z praw publicznych;

3)      brak skazania za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)      nieposzlakowana opinia;

5)      wykształcenie wyższe ekonomiczne; ekonomia, finanse i rachunkowość lub pokrewne;

6)      co najmniej 2–letni staż pracy na podobnym stanowisku administracyjno – biurowym;

7)      znajomość regulacji  prawnych związanych ze stanowiskiem, m.in.: Ustawa

o pracownikach samorządowych, Kodeks pracy, KPA, Ustawa o Zakładowym Funduszu

Świadczeń Socjalnych, Prawo zamówień publicznych, Ustawa o ochronie danych

osobowych; Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych;

8)     znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania samorządu gminnego i pomocy społecznej;

9)     umiejętność obsługi programów komputerowych – JProbit – kadry, Płatnik, Microsoft

Office, Word, Excel;

10)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku;

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

 1. oswiadczenie-o-stanie-zdrowia
 2. OGŁOSZENIE o NABORZE na wolne stanowisko urzędnicze-skan
 3. kwestionariusz-os-ubiegajacej-sie-o-pracę
 4. OGŁOSZENIE o NABORZE na wolne stanowisko urzędnicze
 5. klauzula-informacyjna-dla-kandydatow-do-pracy
 6. Oświadczenie do-celow rekrutacji-na-wolne-stanowisko-urzednicze

 1. Wymagania dodatkowe:

1)      komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,

2)      umiejętność pracy w zespole,

3)      samodzielność w rozwiązywaniu problemów, kreatywność, zaangażowanie,

4)      odpowiedzialność i dokładność,

5)      kultura osobista, przestrzeganie zasad etyki,

6)      zdolności analityczne oraz umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,

7)      systematyczne podnoszenie wiedzy, kompetencji.

 

 1. Do zakresu zadań wykonywanych na przedmiotowym stanowisku należy:
 • prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i przebiegiem pracy pracowników,
 • kontakt z Urzędem Pracy w sprawach związanych z zatrudnianiem osób bezrobotnych                              i odbywaniem staży;
 • prowadzenie kart ewidencji czasu pracy odrębnie dla każdego pracownika  ze szczególnym uwzględnieniem ewidencji urlopów wypoczynkowych, zwolnień lekarskich  i innych nieobecności w pracy;
 • prowadzenie rejestru delegacji służbowych;
 • obsługa świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 • prowadzenie spraw związanych z wypadkami przy pracy;
 • prowadzenie kontrolnego rejestru badań wstępnych, okresowych i kontrolnych;
 • ustalanie, według obowiązujących przepisów, stażu pracy wpływającego na wysokość dodatku stażowego, nagród jubileuszowych, uprawnień emerytalnych;
 • organizowanie i przeprowadzanie naboru pracowników zgodnie z obowiązującymi procedurami i normami prawnymi;
 • gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji kadrowej;
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw personalnych pracowników, stanu zatrudnienia, kwalifikacji zawodowych oraz czasu pracy dla potrzeb GUS;
 • sporządzanie sprawozdań z realizowanych zadań;
 • koordynowanie zadań związanych z przygotowywaniem okresowego oceniania pracowników,
 • obsługa działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • zaopatrzenie materiałowo – techniczne;
 • sporządzanie raportów rocznych IWA i danych statystycznych dla GUS;
 • prowadzenie dokumentacji w sprawach zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
 • prowadzenie dokumentacji w sprawach ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa systemu informatycznego zgodnie z obowiązującymi instrukcjami;
 • obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych.

 

 1. Odpowiedzialność pracownika

1)  pracownik ponosi odpowiedzialność za całokształt spraw należących do powierzonych obowiązków;

2) odpowiedzialność w jednakowym stopniu dotyczy realizacji powierzonych zadań,  podejmowanych decyzji, inicjatywy wymaganej na powierzonym stanowisku pracy; za podjęte  i niepodjęte zadania w sytuacjach tego wymagających;

3) pracownik ponosi odpowiedzialność materialną za powierzone mienie oraz porządkową i dyscyplinarną określoną w kodeksie pracy, regulaminie pracy oraz w przepisach   szczegółowych;

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasocinie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 2. Warunki pracy:

tryb nawiązania stosunku pracy określa art. 16 i 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz Kodeks pracy;

– praca na stanowisku urzędniczym – lokalizacja:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie

 1. Wyzwolenia 6

29-105 Krasocin;

– praca odbywa się w następującym systemie czasu pracy: w godzinach pracy GOPS Krasocin, tj.: poniedziałek 8:00 – 18:00, wtorek, środa, czwartek 8:00 – 16:00, piątek 8:00 – 14;

– praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 

 1. Wymagane dokumenty

1)  własnoręcznie podpisany list motywacyjny ubiegania się o stanowisko: referent – specjalista ds. kadr i administracji opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. Ustaw z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie                   z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.                      w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”, która również winna być własnoręcznie podpisana;

2)  własnoręcznie podpisane CV z informacją o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej opatrzone klauzulą:  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. Ustaw z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”, która również winna być własnoręcznie podpisana;

3)  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie załącznik do ogłoszenia;

4)  kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje;

5)  kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy;

6)  własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – zał. do ogłoszenia;

7) własnoręcznie podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku, którego dotyczy nabór;

8)  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby naboru danych osobowych zawartych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. Ustaw  z 2019, poz. 1781) – zał. do ogłoszenia;

9)    klauzula informacyjna – zał. do ogłoszenia;

10)  kopie innych dokumentów;

11)  kopie dokumentów własnoręcznie potwierdzić za zgodność z oryginałem.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                  w Krasocinie, ul. Wyzwolenia 6, 29-105 Krasocin lub złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:        „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent – specjalista ds. kadr i administracji” w siedzibie GOPS Krasocin, ul. Wyzwolenia 6 w terminie do dnia 23 lutego 2022 r. do godz. 12.00.

Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie – na każdym etapie może bez podania przyczyn, unieważnić nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

 

 1. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze odbędzie się w II etapach:

I Etap polega na analizie formalnej złożonych dokumentów.

II Etap będzie stanowił test kwalifikacyjny i rozmowę.

Osoby, spełniające warunki formalne, zostaną powiadomione telefonicznie o terminie II etapu.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie /www.gops-krasocin.com.pl/ i tablicy informacyjnej.

Informacje uzupełniające

Dodatkowych informacji o naborze udziela Pani Zdzisława Robak – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie, tel. 41 391 73 16 wew. 14 lub osobiście  w pokoju nr 10 w godzinach pracy GOPS.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

 1. oswiadczenie-o-stanie-zdrowia
 2. oswiadczenie-do-celow-rekrutacji-na-wolne-stanowisko-urzednicze (1)
 3. OGŁOSZENIE o NABORZE na wolne stanowisko urzędnicze-skan
 4. kwestionariusz-os-ubiegajacej-sie-o-pracę
 5. OGŁOSZENIE o NABORZE na wolne stanowisko urzędnicze
 6. klauzula-informacyjna-dla-kandydatow-do-pracy
 7. lista kandydatów spełniających wymogi formalne.pdf
 8. lista kandydatów spełniających wymogi formalne-skan.pdf
 9. Informacja o wynikach naboru.pdf
 10. Informacja o wynikach naboru-skan.pdf