Wnioski dotyczące dodatków energetycznych  można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasocinie, ul. Wyzwolenia 6 (pok.11 na parterze), lub na stronie internetowej Ośrodka. Wnioski przyjmowane są w GOPS w Krasocinie codziennie w godzinach pracy Ośrodka.
Dodatek energetyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017r. poz. 220) przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017r., poz. 180), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej;

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca do 30.04.2015r. wynosi odpowiednio:

-  dla gospodarstwa jednoosobowego - 11,36 zł miesięcznie
-  dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób - 15,77 zł miesięcznie
-  dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,93 zł  miesięcznie

Osoba starająca się o przyznanie dodatku energetycznego  obowiązana jest złożyć:

- Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

- Kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej  z przedsiębiorstwem energetycznym.