Działania wspierające rozwój zasobów ludzkich powinny koncentrować się wokół następujących zagadnień:


− efektywniejszego wykorzystania zasobów pracy;
− zwiększenia elastyczności rynku pracy i adaptacyjności pracowników;
− zwiększenia poziomu spójności społecznej;
− budowy społeczeństwa opartego na wiedzy poprzez rozwój wykształcenia i kwalifikacji;
− poprawy efektywności zarządzania w administracji publicznej oraz jakości świadczonych usług
publicznych;
− rozwoju opieki zdrowotnej jako czynnika determinującego jakość zasobów pracy;
− zapewnienia spójności stopnia rozwoju zasobów ludzkich w wymiarze przestrzennym.

Cele Programu zostały zdefiniowane zgodnie z zasadą strategicznego podejścia. Zasada ta polega na koncentracji wsparcia na kluczowych obszarach i najważniejszych 6 problemach wymagających interwencji w zakresie zatrudnienia oraz podnoszenia jakości kapitału ludzkiego. Jednocześnie, kompleksowy charakter wsparcia został zaplanowany w taki sposób, aby umożliwić odpowiednie rozszerzanie zakresu dostępnej pomocy, zgodnie ze specyfiką problemów występujących na polskim rynku pracy.

 

JAK PROGRAM BĘDZIE WDRAŻANY
Program składa się z 10 Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym jak i regionalnym. W ramach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast środki komponentu regionalnego zostaną w głównej mierze przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych.

JAK PROGRAM BĘDZIE FINANSOWANY
Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany będzie w 85 proc. ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz w 15 proc. ze środków krajowych. Całość kwoty, jaką przewidziano na realizację Programu, wynosi prawie 11,5 mld euro, w tym wkład finansowy Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 9,7 mld  euro a pozostałą część stanowią środki krajowe.

KTO BĘDZIE REALIZOWAŁ PROJEKTY
W ramach PO KL przewiduje się możliwość realizacji projektów w dwóch głównych trybach: systemowym i konkursowym. W trybie systemowym projekty są realizowane przez beneficjentów imiennie wskazanych w Programie lub dodatkowych dokumentach stanowiących jego uszczegółowienie. Natomiast w trybie konkursowym projekty będą mogły realizować wszystkie podmioty m.in.:

    * instytucje rynku pracy,
    * instytucje szkoleniowe,
    * jednostki administracji rządowej i samorządowej,
    * przedsiębiorcy,
    * instytucje otoczenia biznesu,
    * organizacje pozarządowe,
    * instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego,
    * inne podmioty.