Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie, informuje, że w związku z wejściem w życie programu „Dobry Start” od 1 lipca 2018 wnioski o przyznanie świadczenia można składać drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego zwanego emp@tia oraz za pośrednictwem banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.

 Od 1 sierpnia 2018 wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry Start” można składać drogą tradycyjną, czyli w formie papierowej. GOPS Krasocin uprzejmie informuje, że od 1 sierpnia 2018r wnioski o ustalenie prawa do:

-świadczeń rodzinnych,
-świadczeń opiekuńczych,
-świadczenia wychowawczego 500+,
-świadczenia z funduszu alimentacyjnego
-oraz świadczenia Dobry Start
będą przyjmowane  w niżej podanych w godzinach: poniedziałek 8.00 -18.00, wtorek – czwartek 8.00 -16.00, piątek 8.00 – 14.00

1. Informacje ogólne dla klienta

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje w wysokości 300,00zł jednorazowo w związku z rozpoczęciem roku szkolnego.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje rodzicom, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu, rodzinie zastępczej, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych oraz osobom uczącym się.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

 • przez dziecko lub osobę uczącą się do 20 roku życia,
 • przez dziecko lub osobę uczącą się do 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia,
 • ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie „Dobry Start” przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 rok życia.

Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje:

 • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,
 • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego (zarówno w szkole podstawowej tzw. zerówka, przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego).
 • W przypadku dziecka przebywającego pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców, świadczenie „Dobry Start” ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia.
 • W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia „Dobry Start”, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, opiekunów prawnych dziecka, czy opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Osoba, która pobrała nienależnie pobrane świadczenie „Dobry Start” jest zobowiązana do jego zwrotu.

Za nienależnie pobrane świadczenie uważa się:

 • świadczenie „Dobry Start” wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie,
 • świadczenie „Dobry Start” wypłacone mimo braku prawa do tego świadczenia,
 • świadczenie „Dobry Start” wypłacone osobie innej niż osoba uprawniona do tego świadczenia, z przyczyn niezależnych od organu, który przyznał to świadczenie.

Od nienależnie pobranego świadczenia naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie.

2. Terminy składania wniosków
 • Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry Start” przyjmowane będą od 1 lipca do 30 listopada danego roku - drogą elektroniczną natomiast od 1 sierpnia danego roku do 30 listopada danego roku drogą tradycyjną, czyli w formie papierowej. Wnioski złożone po 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.
 • Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku, przy czym w przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w lipcu lub sierpniu, ustalenie prawa i wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do 30 września.

Więcej informacji dotyczących programu można uzyskać pod niżej podanym adresem  www.mrpips.gov.pl/DobryStart