Opieka wytchnieniowa 2021

W dniu 13 maja 2021r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Krasocin, zawarta została umowa w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2021 r. środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania, w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej; „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Umowę z Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Pana Zbigniewa Koniusza podpisali; w imieniu Gminy Krasocin Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie Pani Zdzisława Robak i Główna Księgowa GOPS Krasocin Pani Wanda Sobczyk.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 115 200,00 zł. i w 100% pochodzi ze środków rządowych.

Opieką zostało objętych 12 osób niepełnosprawnych (dorosłych i dzieci), w wymiarze 240 godzin dla jednej osoby w ciągu roku. Łącznie 2880 godzin.

Gmina Krasocin została zakwalifikowana do Programu ,,Opieka wytchnieniowa” już po raz drugi.

Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ

Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020 podopiecznych  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie korzystających z żywności z Podprogramu 2020, które odbędą się: 

19.05.2021 o godz. 14.00.  

19.05.2021 o godz. 16.00. 

20.05.2021 o godz. 15.00 

DT będą realizowane zgodnie z wytycznymi związanym z zasadami bezpieczeństwa w stanie epidemii w danym okresie. Będą to warsztaty zdalne on-line : kulinarne – „Kulinarnie mocni – Magicy” oraz warsztaty niemarnowania żywności „Żywność jest cenna” i Akademii gospodarowania” Chętne osoby, które chcą wziąć udział w warsztacie on-iline mogą się skontaktować z Gminnego Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasocinie lub Kieleckim Bankiem Żywności 664 031 040 w celu uzyskania linku po weryfikacji numeru skierowania.

Ogłoszenie o naborze do ŚRDPP

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego otworzył procedurę naboru kandydatów na członków do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji. Formularze Zgłoszeniowe do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy składać do 11 maja 2021 r.

Więcej informacji znajduje się w poniższym linku 👇

https://www.swietokrzyskie.pro/ogloszenie-marszalka-wojewodztwa-swietokrzyskiego-w-sprawie-otwarcia-procedury-naboru-kandydatow-na-czlonkow-swietokrzyskiej-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego/?fbclid=IwAR1dCJejYUPp2JVXmVBloZfSMQvPtF9RJDSr4JzTgKtJ4Pa2FGd7BtvR4gYLink otwiera się w nowym oknie

z wyrazami szacunku

Mariusz Brelski

Przewodniczący Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Ważny komunikat!!!

Z uwagi na wzmożony okres zachorowań na koronawirusa zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie wizyt w Gminnym Ośrodku Pomocy  Społecznej w Krasocinie.

Wszelkie zapytania można zgłaszać drogą telefoniczną: 41 391 73 16, 503 186 727, 501 540 011 lub mailową na adres: gops_krasocin@poczta.onet.pl.

W sprawach kierowanych do GOPS w  Krasocinie warto także wykorzystać środki komunikacji elektronicznej:

– platformę e-PUAP www.epuap.gov.pl,

– eWnioski  https://empatia.mpips.gov.pl/

lub z wykorzystaniem poczty tradycyjnej.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2020

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2020 – sierpień 2021,  a jej celami szczegółowymi są:

  1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
  2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
  3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
  4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2020 – sierpień 2021

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Kielcach  [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa świętokrzyskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

Więcej „PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020”

500+ Informacja dla rodziców i opiekunów dzieci do 18 roku życia.

logo – Rodzina 500+
logo – Rodzina 500+

Zbliża się koniec okresu świadczeniowego, na który są ustalone świadczenia wychowawcze (500+). Jest to 31 maja 2021.

Kolejny okres świadczeniowy programu będzie trwał od 1 czerwca 2021r do 31 maja 2022r. Aby więc otrzymać świadczenie 500 plus po 31 maja 2021r., trzeba złożyć wniosek. Są na to dwa sposoby.

od 1 lutego 2021 r. – przyjmujemy wnioski składane drogą elektroniczną (bankowość elektroniczna, platforma usług elektronicznych ZUS, portal Emp@tia)

od 1 kwietnia 2021 r. – drogą tradycyjną osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie lub za pośrednictwem poczty.

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa i pracowników Ośrodka, zachęcamy i prosimy o składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń drogą elektroniczną już od 1 lutego 2021.

We wniosku należy podać adres poczty elektronicznej, na który otrzymacie Państwo informację o przyznaniu świadczenia.

Więcej informacji:

www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2020 r.(Wigilia) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie będzie nieczynny w zamian za święto przypadające 26 grudnia 2020r. (sobota).

Podstawa prawna: Zarządzenie wewnętrzne Kierownika GOPS Krasocin nr 5/2020 z dnia 3 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasocinie w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę 26 grudnia 2020r.

Za utrudnienia przepraszamy.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, kierowany jest do dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami.

Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności bądź osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o  znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne.

Opieka wytchnieniowa może odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie.

Kto może wziąć udział w Programie?

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności bądź orzeczeniami równoważnymi- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Jak w 2021 r. realizujemy opiekę wytchnieniową?

W 2021 r. opieka wytchnieniowa realizowana jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie poprzez świadczenie usługi w ramach pobytu dziennego – w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej (limit 240 godzin rocznie);

Ile wynosi koszt usługi opieki wytchnieniowej?

Usługi opieki wytchnieniowej są bezpłatne:

  • w wymiarze do 240 godzin rocznie (usługa świadczona w miejscu zamieszkania);

Jaka jest procedura przyznania wsparcia w ramach opieki wytchnieniowej?

Aby otrzymać pomoc w formie opieki wytchnieniowej należy skontaktować się z pracownikiem socjalnym GOPS Krasocin ( tel. 41/3917316, 503 186 727). Pracownicy socjalni udzielą instruktażu w zakresie  uzupełnienia niezbędnych dokumentów. Liczba miejsc jest ograniczona.

Środki na sfinansowanie Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 r., pochodzą w 100% z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Zapewnienie wsparcia w zakresie usługi opieki wytchnieniowej wpisuje się w główny cel powstałego w dniu 1 stycznia 2019 r. państwowego funduszu celowego pn. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zwany „Funduszem Solidarnościowym’’. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787), zwanej dalej „ustawą SFWON”, celem Funduszu Solidarnościowego jest m. in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Ważne strony gdzie można uzyskać informację:

Informacja – Wspieraj Seniora

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie przystąpił do realizacji Programu Solidarnościowego Korpusu „Wspieraj Seniora”. Szczegółowe informacje oraz zasady udzielania pomocy osobom powyżej 70 roku życia znajdziecie Państwo poniżej.

Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze!

Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11

To infolinia, która przekieruje Twoje potrzeby do najbliższego ośrodka pomocy społecznej w Twojej okolicy. Ośrodek pomocy społecznej będzie z Tobą w kontakcie i ustali, kto i jakiej formie będzie mógł Ci pomóc.

Program zakłada dostarczenie niezbędnych produktów do Twojego domu. Mogą to być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Możesz również poprosić o pomoc np. w sprawach urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga Twoich upoważnień lub udostępnienia danych wrażliwych), itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym (np. nie możesz poprosić o usługę sprzątnięcia mieszkania).

Program jest realizowany od 20 października  do 31 grudnia 2020 r.

Program jest dla osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu, w czasie pandemii.  W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej  i społecznej osoby. Ocena  sytuacji  i decyzja o udzieleniu wsparcia należy do realizatora Programu, czyli ośrodka                   pomocy społecznej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych,  czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

Koszty zakupów pokrywa Senior.

Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów.

Apel – komunikat – Czerwona Strefa

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie,  w związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa na obszarze Polski,  apeluje o ograniczenie do minimum wizyt osobistych z możliwością telefonicznej lub internetowej komunikacji z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasocinie.

Zachęcamy mieszkańców, którzy mają do załatwienia sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasocinie aby częściej korzystali z kontaktu internetowego:  gops_krasocin@poczta.onet.pl,

lub telefonicznego           : 41 391 73 16, 503 186 727.

Świadczenia rodzinne   : 41 391 73 16, 501 540 011.

OSOBY SAMOTNE, STARSZE I NIEPEŁNOSPRAWNE,  które potrzebują pomocy w postaci interwencji kryzysowej oraz osoby znajdujące się w sytuacji kryzysowej proszone są o kontakt telefoniczny do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie tel.  41 391 73 16,   503 186 727.

W trosce o Państwa zdrowie jak również pracowników tutejszego Ośrodka prosimy  o wyrozumiałość i zastosowanie się do powyższego  apelu.

WSPARCIE DLA SENIORÓW

Osoby starsze, często zmagające się z różnego rodzaju schorzeniami, są grupą szczególnie zagrożoną w czasie pandemii koronawirusa.

Jednym z naszych priorytetów jest zapewnienie bezpieczeństwa najbardziej wrażliwej i narażonej grupie – seniorom. Jest to możliwe, m.in. poprzez wsparcie i ułatwienie zmiany codziennych aktywności i zachowań, w tym ograniczenia kontaktów.

Jednym z ułatwień są godziny dla seniora. Od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 12:00 w sklepie, aptece i na poczcie przebywać mogą wyłącznie osoby powyżej 60 roku życia. To jednak nie jedyne rozwiązanie, które pomoże chronić osoby starsze.

Pamiętaj, Ty również możesz pomóc! Zaoferuj wsparcie osobie starszej lub niepełnosprawnej. Zrób zakupy, wykup leki, odbierz pocztę.

Sytuacja jest niewątpliwie trudna, dlatego tak ważne jest stosowanie tych podstawowych, ale bardzo istotnych zasad bezpieczeństwa.

Dystans, dezynfekcja, maseczka

Zachowanie dystansu co najmniej 1,5 m od innych osób w przestrzeni publicznej, częste mycie rąk, dezynfekcja powierzchni i przedmiotów, a także poprawnie noszona maseczka lub przyłbica – to podstawowe zasady bezpieczeństwa w czasie pandemii.

Dzisiaj szczególnie ważna jest pełna mobilizacja i stosowanie się do zaleceń sanitarnych. Drodzy seniorzy, ograniczcie wychodzenie z domu, szczególnie w miejsca zatłoczone, do minimum. Jeżeli musicie zrobić zakupy samodzielnie – pamiętajcie o godzinach dla seniorów. Jeśli to możliwe, unikajcie komunikacji miejskiej. Zdajemy sobie sprawę, że                         to często spore wyrzeczenia, ale chodzi tu o wasze zdrowie i życie.

Przypominamy także, że maseczki wielorazowego użytku powinny być regularnie prane, warto też pamiętać o częstej dezynfekcji telefonu i niekorzystania z niego podczas jedzenia.

Unikajmy kontaktu z przedmiotami i powierzchniami, które są dotykane przez inne osoby –              to np. klamki, poręcze. Jeżeli już mamy z nimi styczność, nie dotykajmy twarzy ani maseczek, a przy najbliższej możliwej okazji umyjmy lub zdezynfekujmy ręce.

Solidarność i wrażliwość

W tym trudnym czasie jesteśmy odpowiedzialni za siebie nawzajem. Od tego, czy stosujemy się do zaleceń sanitarnych, zależy bezpieczeństwo nie tylko nasze, ale także osób w naszym otoczeniu. Dlatego unikajmy spotkań w większym gronie, zamiast osobistej wizyty – zadzwońmy, spotkajmy się online.

 Bądźmy wrażliwi na drugiego człowieka, bądźmy też  solidarni z pracownikami  w tym trudnym czasie. 

Pamiętaj!  Tylko wspólnie pokonamy koronawirusa. Nasze odpowiedzialne zachowanie i przestrzeganie obowiązujących zasad jest najskuteczniejszą bronią wymierzoną w COVID- 19