Ogłoszenie o terminie wydawania żywności

Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie informuje, że wydawanie
żywności z „Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej
2014-2020” odbędzie się w remizie OSP Chotów.
W
dniu 21.07.2020r. (wtorek) w godzinach 09.00 – 14.00 żywność
wydawana będzie dla mieszkańców wsi:
Chotów,
Dąbrówki, Kozia Wieś, Oleszno, Zabrody, Świdno, Wola Świdzińska
W
dniu 22.07.2020 r. (środa) w godzinach 09.00 – 14.00 żywność
wydawana będzie dla mieszkańców wsi:
Lipia
Góra, Ostra Górka, Brygidów, Huta Stara, Wojciechów, Borowiec,
Jakubów, Karolinów, Mieczyn, Podlesko, Stojewsko, Rogalów, Belina,
Krasocin, Niwiska Krasocińskie, Lipie, Nowy Dwór, Ostrów, Sułków,
Wielkopole
W
dniu 23.07.2020r. (czwartek) w godzinach 09.00 – 12.00 żywność
wydawana będzie dla mieszkańców wsi:

Bukowa,
Występy, Cieśle, Dąbrówka, Gruszczyn, Ludynia, Skorków, Niwiska
Gruszczyńskie, Czostków.

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie informuje:

– okres świadczeniowy Program „Rodzina 500+” trwa do 2021-05-31.

Wobec powyższego przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ rozpocznie się od:
1 lutego 2021 w formie elektronicznej poprzez strony: emp@tia, bankowość elektroniczną oraz ZUS PUE,
1 kwietnia 2021 w formie papierowej.

– przyjmowanie wniosków rodziców ubiegających się o pomoc z programu Świadczenie „Dobry Start” oraz o zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny rozpocznie się od:

1 lipca 2020 w formie elektronicznej poprzez strony: emp@tia, bankowość elektroniczną oraz ZUS PUE,
1 sierpnia 2020 w formie papierowej.

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na
warunkach określonych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Do
świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów
od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego
przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.
Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł.

Zmiany w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na
skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu
wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od
miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.

Świadczenia z funduszu
alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

· została umieszczona w instytucji zapewniającej
całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;

18 ton żywności trafiło do potrzebujących mieszkańców Gminy Krasocin

       29 kwietnia pracownicy  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie dostarczyli produkty żywnościowe do 1300 osób z terenu naszej gminy. Wszystko w ramach ,,Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014-2020”.  W transporcie i sprawnym przekazywaniu produktów mieszkańcom pomagali żołnierze 10 Świętokrzyskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej z Kielc i młodzi strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej  z Oleszna.

Jesteśmy jedną z gmin w województwie,  rozprowadzającą  najwięcej żywności – docelowo  ok. 62 tony na kwotę 320 000 zł.

Dziękujemy Ochotniczej Straży Pożarnej z Chotowa za udostępnienie remizy, za wsparcie organizacyjne,  a w szczególności pracownikom GOPS za pozyskanie żywności i koordynację działań.

Apel – Koronawirus

czego nie robić, jeśli podejrzewamy zachorowanie:

nie podróżować środkami komunikacji publicznej,

nie udawać się też na izbę przyjęć szpitala, oddział ratunkowy i nie odwiedzać lekarza rodzinnego, bo możemy stanowić potencjalne źródło zagrożenia,

ograniczyć  kontakty społeczno-zawodowe

Lista szpitali zakaźnych :

województwo świętokrzyskie

  1. Starachowice, Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Radomska 70
  2. Kielce, Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Radiowa 7, Oddział Zakaźny Dziecięcy, ul. Grunwaldzka 45
  3. Busko-Zdrój, Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Bohaterów Warszawy 67
  4. Kielce, Świętokrzyskie Centrum Pediatrii działające przy Szpitalu Zespolonym w Kielcach, ul. Grunwaldzka 25

  

Informacje dla seniorów

Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu  się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową.

Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

Często myj ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe

Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego.  Wszystkie miejsca, z których często korzystają domownicy powinny być starannie dezynfekowane.

Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków

Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza.  Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu

Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj  o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litry płynów (najlepiej wodę). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Apel o ograniczenie wizyt w urzędzie

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa; w trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników urzędów, apelujemy o ograniczenie osobistego załatwiania spraw w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
W miarę możliwości prosimy o kontakt w formie telefonicznej, e-mail, korespondencji.

OGŁOSZENIE – pomoc żywnościowa

Informujemy, iż od dnia 13.01.2020r. do 24.01.2020r. można ubiegać się o skierowania uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2019.
Z powyższej pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudniej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego
do skorzystania z pomocy społecznej, tj:
1 402 zł netto – dla osoby samotnie gospodarującej
1 056 zł netto – dla osoby w rodzinie

Ubiegając się po skierowanie należy udokumentować sytuację dochodową rodziny za miesiąc grudzień 2019 r. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane indywidualnie o terminie i miejscu wydawania żywności

Informujemy, iż liczba osób które mogą skorzystać z pomocy jest ograniczona.

Wnioski na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych można składać przez Internet!

Wnioski na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, przedmiotów
ortopedycznych i środków pomocniczych można składać przez Internet!

Oddział Świętokrzyski
PFRON informuje o możliwości składania wniosków przez osoby z
niepełnosprawnościami o dofinansowanie za pośrednictwem Systemu Obsługi
Wsparcia. Dzięki tej platformie możecie Państwo skorzystać z dofinansowania
do  turnusów rehabilitacyjnych, przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych.

Wnioski on-line należy
składać za pośrednictwem darmowego systemu SOW, który znajduje się pod adresem (sow.pfron.org.pl). Wnioski można
składać przez cały rok wliczając w to dni wolne od pracy i święta, 24 godziny
na dobę. Warunkami jakimi należy spełniać by móc skorzystać  z SOW są:

– dostęp do Internetu,

– konto w systemie
SOW.

– Profil Zaufany.
Profil Zaufany można potwierdzić w wielu instytucjach oraz online przy pomocy
dziesięciu różnych banków – zobacz, jakie to proste (materiał wideo w serwisie YouTube).

Możesz skorzystać
także z kreatora, który usprawnia proces składania wniosku.

Uprzejmie informujemy
również o uruchomieniu punktu konsultacyjnego SOW w Oddziale Świętokrzyskim
PFRON w budynku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (blok C1, IV piętro),
gdzie można uzyskać podstawowe informacje o systemie, poradnictwo od
pracowników oddziału, którzy oferują swoją pomoc przy wypełnianiu wniosków
on-line.

Stanowisko SOW w
Oddziale Świętokrzyskim PFRON jest czynne w poniedziałek w godzinach 8:00-18:00
oraz od wtorku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Serdecznie zapraszamy.

Więcej informacji na
temat SOW możecie Państwo znaleźć pod adresem: portal-sow.pfron.org.pl

W razie pytań proszę o
kontakt pod numerem (41) 230-97-41 lub 882-789-254.

Z poważaniem

  Mikołaj
Maciejski
Samodzielny
Referent
ds. promocji i informacji

Oddział Świętokrzyski
tel. 412309741

Potrzebna pomoc dla pięcioosobowej rodziny

Potrzebna pomoc dla pięcioosobowej rodziny

Potrzebna pomoc dla pięcioosobowej rodziny (rodzice i troje dzieci w wieku szkolnym) Na skutek awarii mieszkanie uległo zalaniu. Uszkodzone zostały meble kuchenne, pokojowe, wersalki (najbardziej te na których spały dzieci) oraz zniszczeniu uległy panele podłogowe. Osoby, które dysponują potrzebnym sprzętem i chcą pomóc, proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej tel. 41 39 17 316, lub 503 186 727