Spieszmy się spisać – został już tylko miesiąc!

Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 trwa tylko do 30 września br. Do tego czasu każdy pełnoletni mieszkaniec Polski musi wywiązać się z obowiązku spisowego. Jest to nie tylko wymóg prawny, ale przede wszystkim wyraz naszej postawy obywatelskiej, ponieważ wyniki spisu będą miały ogromy wpływ na przyszłość naszego kraju.
Samodzielne wypełnienie formularza spisowego on-line (na stronie spis.gov.pl ), telefonicznie (pod numerem infolinii spisowej: 22 279 99 99) lub osobiście korzystając ze stanowiska do samospisu w Gminnym Biurze Spisowym w budynku Urzędu Gminy Krasocin trwa tylko kilka do kilkunastu minut, dlatego nie warto czekać na ostatnią chwilę.
Z osobami, które nie zdecydowały się skorzystać z możliwości samospisu przez Internet lub telefon, będzie kontaktował się rachmistrz spisowy czyli funkcjonariusz państwowy posiadający uprawnienia i kompetencje do przeprowadzania wywiadów spisowych. Rachmistrzowi nie można odmawiać się udzielenia informacji, ponieważ każde takie zdarzenie odnotowywane jest jako odmowa udziału w spisie powszechnym i może skutkować karą grzywny.
Grzywna za odmowę udziału w spisie powszechnym została przewidziana w art. 57 ustawy o statystyce publicznej, który stanowi: „kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym podlega grzywnie”. Kara może wynieść nawet 5 tys. zł. Ta sama ustawa – w artykule 56, przewiduje również nałożenie kary, w postaci grzywny lub ograniczenia wolności do lat dwóch, na osobę, która w formularzu spisowym poda fałszywe dane.
Osobom, które obawiają się o bezpieczeństwo swoich danych, przypominamy, że chroni je tajemnica statystyczna. Oznacza to, że dane uzyskane podczas spisu mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, ze­stawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Zebrane dane są anonimi­zowane i w takiej postaci są dalej przetwarzane.

Nie czekajmy – spiszmy się! Spis Powszechny to nie inwigilacja, ale możliwość wskazania kierunku przyszłej polskiej polityki na każdym szczeblu – od centralnego aż do poziomu gminy. Taką szansę mamy tylko raz na 10 lat!

Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zaprasza osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne do udziału w programie ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

W ramach realizacji programu planuje się zorganizowanie zakupu i dostarczenie do osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności paczek z podstawowymi produktami spożywczymi oraz paczek z artykułami czystości i ochrony osobistej.

Osoby chętne do uczestnictwa w programie proszone są o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i wraz z wymaganymi załącznikami przesłanie do tutejszego Centrum w terminie do 31 sierpnia 2021r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (041) 39-44-993 w godzinach od 7.30 do 15.30 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasocinie (041) 39-17-316

 

Zmiany w KDR 2021r

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 25 maja 2021 r. ogłoszona została ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji  działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (poz. 952).

Nowelizacja ta wprowadza szereg zmian w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

W momencie wejścia w życie nowelizacji (14 dni po ogłoszeniu ustawy) wszystkie aktywne Karty uzyskają formę elektroniczną. Oznacza to, że nie będzie już wniosków o domówienie elektronicznej formy Karty.

Każdy posiadacz aktywnej Karty (niezależnie, czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu) – będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel. Rodzice
i małżonkowie rodziców będą mogli wyświetlać Karty pozostałych członków rodziny (tak jak w aplikacji mKDR). Aplikacja mKDR zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021 r.

Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy), będą musiały pozostać przy Kartach tradycyjnych.

Opłata za duplikat i za domówienie tradycyjnej formy Karty będzie wynosiła 10 zł.

Link do wniosku i dokumentów KDR: https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu

Ważna informacja dotycząca świadczenia „DOBRY START” (300 Plus)!

Szanowni mieszkańcy Gminy Krasocin !

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie informuje, że w dniu 3 czerwca 2021r. weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2021r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. poz. 1006).

Ustawa ta zmienia brzmienie art. 187a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy, stanowiącego podstawę do wydania przez Radę Ministrów przepisów ustanawiających oraz określających tryb i sposób realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

W związku z w/w zmianą od 1 lipca 2021r. realizatorem rządowego programu „Dobry Start” będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych i tam należy kierować wnioski o przyznanie świadczenia.

Jak złożyć wniosek o wyprawkę szkolną dla ucznia?

Wszyscy rodzice od 1 lipca 2021 r. mogą składać wnioski

  • przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia,
  • przez bankowość elektroniczną,
  • przez portal PUE ZUS.

wyłącznie w formie elektronicznej; do dnia 30 listopada 2021 r.

Drodzy Mieszkańcy,

Liczymy się dla Polski, dlatego do osób, które jeszcze nie spisały się w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, może zadzwonić rachmistrz spisowy z numeru 22 828 88 88 lub z numeru infolinii spisowej 22 279 99 99.

Tożsamość rachmistrzów można potwierdzić dzwoniąc na infolinię 22 279 99 99 lub sprawdzając w aplikacji „Sprawdź rachmistrza” na spis.gov.pl

Ważne! Nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi spisowemu, jeśli nie dokonało się samospisu.

 

Nadal możesz spisać się przez internet na spis.gov.pl i wziąć udział w loterii – do wygrania bony pieniężne o wartości 500 i 1000 zł oraz samochód osobowy!

 

Poinformuj o spisie rodzinę i przyjaciół – #liczysiękażdy!

Gminne Biuro Spisowe w Krasocinie

 

 

Ogłoszenie o terminie wydawania żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie informuje, że wydawanie żywności z „Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020” odbędzie się w remizie OSP Chotów.
W dniu 25.05.2021r. (wtorek) w godzinach 09.00 – 14.00 żywność wydawana będzie dla mieszkańców wsi:
Chotów, Dąbrówki, Kozia Wieś, Oleszno, Zabrody, Świdno, Wola Świdzińska
W dniu 26.05.2021 r. (środa) w godzinach 09.00 – 14.00 żywność wydawana będzie dla mieszkańców wsi:
Lipia Góra, Ostra Górka, Brygidów, Huta Stara, Wojciechów, Borowiec, Jakubów, Karolinów, Mieczyn, Podlesko, Stojewsko, Rogalów, Belina, Krasocin, Niwiska Krasocińskie, Lipie, Nowy Dwór, Ostrów, Sułków, Wielkopole
W dniu 27.05.2021r. (czwartek) w godzinach 09.00 – 12.00 żywność wydawana będzie dla mieszkańców wsi:
Bukowa, Występy, Cieśle, Dąbrówka, Gruszczyn, Ludynia, Skorków, Niwiska Gruszczyńskie, Czostków.

Prosimy o zachowanie odległości od innych osób min. 1,5 m. oraz zasłanianiu ust i nosa.

 

Opieka wytchnieniowa 2021

W dniu 13 maja 2021r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Krasocin, zawarta została umowa w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2021 r. środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania, w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej; „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Umowę z Wojewodą Świętokrzyskim reprezentowanym przez Pana Zbigniewa Koniusza podpisali; w imieniu Gminy Krasocin Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie Pani Zdzisława Robak i Główna Księgowa GOPS Krasocin Pani Wanda Sobczyk.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 115 200,00 zł. i w 100% pochodzi ze środków rządowych.

Opieką zostało objętych 12 osób niepełnosprawnych (dorosłych i dzieci), w wymiarze 240 godzin dla jednej osoby w ciągu roku. Łącznie 2880 godzin.

Gmina Krasocin została zakwalifikowana do Programu ,,Opieka wytchnieniowa” już po raz drugi.

Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ

Kielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2020 podopiecznych  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie korzystających z żywności z Podprogramu 2020, które odbędą się: 

19.05.2021 o godz. 14.00.  

19.05.2021 o godz. 16.00. 

20.05.2021 o godz. 15.00 

DT będą realizowane zgodnie z wytycznymi związanym z zasadami bezpieczeństwa w stanie epidemii w danym okresie. Będą to warsztaty zdalne on-line : kulinarne – „Kulinarnie mocni – Magicy” oraz warsztaty niemarnowania żywności „Żywność jest cenna” i Akademii gospodarowania” Chętne osoby, które chcą wziąć udział w warsztacie on-iline mogą się skontaktować z Gminnego Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasocinie lub Kieleckim Bankiem Żywności 664 031 040 w celu uzyskania linku po weryfikacji numeru skierowania.

Ogłoszenie o naborze do ŚRDPP

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego otworzył procedurę naboru kandydatów na członków do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji. Formularze Zgłoszeniowe do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy składać do 11 maja 2021 r.

Więcej informacji znajduje się w poniższym linku 👇

https://www.swietokrzyskie.pro/ogloszenie-marszalka-wojewodztwa-swietokrzyskiego-w-sprawie-otwarcia-procedury-naboru-kandydatow-na-czlonkow-swietokrzyskiej-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego/?fbclid=IwAR1dCJejYUPp2JVXmVBloZfSMQvPtF9RJDSr4JzTgKtJ4Pa2FGd7BtvR4gYLink otwiera się w nowym oknie

z wyrazami szacunku

Mariusz Brelski

Przewodniczący Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego