Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty

Kielecki Bank Żywności przeprowadził Warsztaty. W ramach programu POPŻ realizując Działania Towarzyszące dla podprogramu 2021 przygotowaliśmy dla beneficjentów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie –warsztaty w formie wydawniczej. Osoby, które pobierały paczki, odbierały broszurę pt. „Żywność jest cenna! Warto nie marnować! Porady jak wykorzystywać produkty z POPŻ”. Broszura wydawana była w dniu od 29-31.03.2022. Remiza Chotów. Broszurę odebrało 75 osób.

#PomagamUkrainie – koordynacja pomocy humanitarnej

#PomagamUkrainie – koordynacja pomocy humanitarnej

Na stronie  rządowej znajduje się platforma pomocy dla Ukrainy.

Za pomocą platformy możesz zgłosić chęć pomocy dla Ukrainy lub zgłosić jakiej pomocy oczekujesz , jeśli jesteś obywatelem Ukrainy.

 

Link do strony:

https://pomagamukrainie.gov.pl/

 1. druk – ulotka [angielska] A4 poziom dwustronnie
 2. druk – ulotka [polska] A4 poziom dwustronnie
 3. druk – ulotka [ukraińska] A4 poziom dwustronnie

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2021

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2021 – październik 2022,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2021 – październik 2022

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności w Kielcach [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa świętokrzyskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

Więcej „PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020”

Wspieraj Seniora

Chcesz pomóc Seniorowi? Masz czas i możliwość zrobienia zakupów osobie potrzebującej lub wyprowadzić psa na spacer?
Dołącz do akcji
# Wspieraj Seniora
Zgłoś chęć pomocy:
przez ankietę na stronie www.wspierajseniora.pl
lub
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasocinie pod nr tel. 41 391 73 16 lub osobiście w siedzibie Ośrodka.

 

Nie możesz włączyć się  w wolontariat ale chcesz pomóc?

Przekaż informacje o solidarnościowym Korpusie Wsparcia Seniorów samotnym starszym osobom w Twojej okolicy.

Numer telefonu dla Seniorów potrzebujących wsparcia
22 505 11 11

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie poszukuje wolontariuszy i osób chętnych do bezinteresownej i nieodpłatnej pomocy w ramach usług sąsiedzkich, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

2022-02-25 – Dodano: Informacja o wynikach naboru
2022-02-23 – Dodano: lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postepowaniu rekrutacyjnym na stanowisko referent – specjalista ds. kadr i administracji

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie ogłasza  nabór

na wolne stanowisko urzędnicze: referent – specjalista

kadr i administracji

Wymiar etatu 1/1

 

 

 1. Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie;

2)      pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni z praw publicznych;

3)      brak skazania za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)      nieposzlakowana opinia;

5)      wykształcenie wyższe ekonomiczne; ekonomia, finanse i rachunkowość lub pokrewne;

6)      co najmniej 2–letni staż pracy na podobnym stanowisku administracyjno – biurowym;

7)      znajomość regulacji  prawnych związanych ze stanowiskiem, m.in.: Ustawa

o pracownikach samorządowych, Kodeks pracy, KPA, Ustawa o Zakładowym Funduszu

Świadczeń Socjalnych, Prawo zamówień publicznych, Ustawa o ochronie danych

osobowych; Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych;

8)     znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania samorządu gminnego i pomocy społecznej;

9)     umiejętność obsługi programów komputerowych – JProbit – kadry, Płatnik, Microsoft

Office, Word, Excel;

10)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku;

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

 1. oswiadczenie-o-stanie-zdrowia
 2. OGŁOSZENIE o NABORZE na wolne stanowisko urzędnicze-skan
 3. kwestionariusz-os-ubiegajacej-sie-o-pracę
 4. OGŁOSZENIE o NABORZE na wolne stanowisko urzędnicze
 5. klauzula-informacyjna-dla-kandydatow-do-pracy
 6. Oświadczenie do-celow rekrutacji-na-wolne-stanowisko-urzednicze

Więcej „Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze”

Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!

Szanowni Państwo,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie informuje, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

Więcej „Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!”

Zarządzenie Nr 6/21 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2022 r

Zarządzenie Nr 6/21

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2022 r. przysługujących w zamian za święta przypadające w soboty

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.1320, z 2021 r. poz. 1162) zarządzam co następuje:

  

§1

Ustalam dzień wolny od pracy w zamian za dzień świąteczny przypadający w wolną sobotę w 2022 roku:

 • za dzień 1 stycznia 2022 r. przypadający w sobotę, ustalam dzień wolny od pracy 7 stycznia 2022 r.

 

§2

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom GOPS Krasocin oraz do publicznej wiadomości  poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz opublikowanie na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Krasocinie.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Krasocin – kwestionariusz ankiety internetowej

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Krasocin – kwestionariusz ankiety internetowej

Szanowni Mieszkańcy Gminy Krasocin,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie uprzejmie informuje, że od dnia 15 grudnia 2021roku  do 5 stycznia 2022 roku, na terenie naszej gminy będą realizowane badania ankietowe związane z opracowaniem strategii lokalnych zagrożeń społecznych.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań
zbiorczych,  dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania
dokumentu jakim jest Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krasocin na lata 2022-2032.
Badania realizowane są metodą internetową – kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:

https://www.webankieta.pl/ankieta/690422/gmina-krasocin-mieszkancy-strefa-spoleczna.html
Zachęcamy Państwa do udziału w badaniu.

OGŁOSZENIE – pomoc żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie informuje, że do 20.12.2021r. można ubiegać się o skierowania uprawniające do otrzymania  pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2021. Z powyższej pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudniej  sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy   społecznej,  i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj:

 • 1 542,20 zł netto – dla osoby samotnie gospodarującej
 • 1 161,60 zł netto – dla osoby w rodzinie

Ubiegając się po skierowanie należy udokumentować sytuację dochodową rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie oświadczenia. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane  indywidualnie o terminie i miejscu wydawania żywności. Liczba osób, mogących skorzystać z pomocy jest ograniczona.

W celu minimalizacji ryzyka zarażenia COVID 19,  osoby zgłaszające się  do Ośrodka powinny mieć zasłonięte usta i nos.

 

Dodatkowe informacje tel. 41 3917 316

Kampania „Biała Wstążka”

W dniach od  25 listopada 2021r. do 10 grudnia 2021r.  pokażmy swój sprzeciw w kwestii przemocy wobec kobiet.  Kampania odbywa się w ramach światowych 16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Biała Wstążka” otwiera swe drzwi
26 listopada 2021 roku w godzinach od 09:00 do 11:00

W tych godzinach zaprasza wszystkich szukających pomocy i  wsparcia na bezpłatne porady  i  konsultacje specjalistów  z zakresu przeciwdziałania przemocy: przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Krasocinie, dzielnicowy z KPP we Włoszczowie, Kierownik oraz pracownik socjalny GOPS Krasocin, pedagog szkolny i przedstawiciel Gminnej Komisji ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krasocinie.

Więcej „Kampania „Biała Wstążka””