Zarządzenie Nr 6/21 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2022 r

Zarządzenie Nr 6/21

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2022 r. przysługujących w zamian za święta przypadające w soboty

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.1320, z 2021 r. poz. 1162) zarządzam co następuje:

  

§1

Ustalam dzień wolny od pracy w zamian za dzień świąteczny przypadający w wolną sobotę w 2022 roku:

  • za dzień 1 stycznia 2022 r. przypadający w sobotę, ustalam dzień wolny od pracy 7 stycznia 2022 r.

 

§2

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom GOPS Krasocin oraz do publicznej wiadomości  poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz opublikowanie na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Krasocinie.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.