Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, kierowany jest do dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami.

Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności bądź osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o  znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne.

Opieka wytchnieniowa może odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie.

Kto może wziąć udział w Programie?

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności bądź orzeczeniami równoważnymi- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Jak w 2021 r. realizujemy opiekę wytchnieniową?

W 2021 r. opieka wytchnieniowa realizowana jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie poprzez świadczenie usługi w ramach pobytu dziennego – w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej (limit 240 godzin rocznie);

Ile wynosi koszt usługi opieki wytchnieniowej?

Usługi opieki wytchnieniowej są bezpłatne:

  • w wymiarze do 240 godzin rocznie (usługa świadczona w miejscu zamieszkania);

Jaka jest procedura przyznania wsparcia w ramach opieki wytchnieniowej?

Aby otrzymać pomoc w formie opieki wytchnieniowej należy skontaktować się z pracownikiem socjalnym GOPS Krasocin ( tel. 41/3917316, 503 186 727). Pracownicy socjalni udzielą instruktażu w zakresie  uzupełnienia niezbędnych dokumentów. Liczba miejsc jest ograniczona.

Środki na sfinansowanie Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 r., pochodzą w 100% z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Zapewnienie wsparcia w zakresie usługi opieki wytchnieniowej wpisuje się w główny cel powstałego w dniu 1 stycznia 2019 r. państwowego funduszu celowego pn. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zwany „Funduszem Solidarnościowym’’. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787), zwanej dalej „ustawą SFWON”, celem Funduszu Solidarnościowego jest m. in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Ważne strony gdzie można uzyskać informację: