PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2022

INFORMACJA O NABORZE DO PROGRAMU

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej naborem na wnioski do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022,  zaprasza osoby zainteresowane tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby osobiście do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Krasocinie lub telefonicznie 41 391 73 16, kom. 503 186 727.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2022 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

INFORMACJE O PROGRAMIE

CEL: Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

ADRESACI: (kto może skorzystać z usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej)

1) Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

2) Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równoważne, które wymagają usługi asystenta (przede wszystkim osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia) w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

USŁUGI ASYSTENTA mogą świadczyć:

 • osoby posiadające dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osobisty niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

 • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;

 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazana przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

W przypadku świadczenia usług asystenta na rzecz dzieci do 16 roku życia wymagane jest :

 • zaświadczenie o niekaralności,

 • pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,

 • pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka niepełnosprawnego.

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM

 • Osoby faktycznie zamieszkujące razem z Uczestnikiem Programu

 • Osoby będące członkami rodziny (tj. rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, macochę, ojczyma)

 • Opiekunowie prawni.

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA?

 • Pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności oraz wsparcie w zakresie funkcjonowania w życiu społecznym.

Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

 3. załatwianiu spraw urzędowych;

 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

KIEDY ASYSTENT MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI?

 • 7 dni w tygodniu,  przez 24 godziny na dobę

 • W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej, usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług asystenta osoby niepełnosprawnej.

 • Limit godzin przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż:

 • 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

 • 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

 • 360 godzin rocznie dla:

 1. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

 2. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

UCZESTNIK PROGRAMU ZA USŁUGI ASYSTENCJI OSOBISTEJ NIE PONOSI ODPŁATNOŚCI.