Opieka wytchnieniowa – edycja 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie przystąpił do rządowego Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”, realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Zapewnienie
wsparcia w zakresie usługi opieki wytchnieniowej wpisuje się w
główny cel powstałego w dniu 1 stycznia 2019 r. państwowego
funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. Zgodnie z art. 1
ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu
Solidarnościowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192, z późn. zm.), zwanej
dalej „ustawą o FS”, celem Funduszu Solidarnościowego jest
m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Osobista,
stała opieka nad dzieckiem lub dorosłą osobą, których
niepełnosprawność związana jest z szerokim spektrum problemów
zdrowotnych prowadzących do znacznego ograniczenia samodzielności,
bardzo często oznacza konieczność wsparcia w prawie każdym
elemencie codziennego życia. Członkowie rodzin, opiekunowie muszą
podporządkować swój dzienny rozkład zajęć wykonywaniu czynności
związanych z opieką i pomocą, co najczęściej oznacza życie w
warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego. Wiele osób w
takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym,
zaniedbuje własne zdrowie czy też inne potrzeby oraz całkowicie
rezygnuje z indywidualnych aspiracji.

Zaangażowanie
w sprawowanie opieki często utrudnia podejmowanie innych zadań
niezbędnych dla funkcjonowania rodziny i prowadzenia gospodarstwa
domowego. Co więcej, kondycja zdrowotna osób sprawujących
codzienną długotrwałą opiekę z czasem ulega pogorszeniu, co
przekłada się na mniejszą skuteczność, a tym samym obniżenie
komfortu życia osoby niepełnosprawnej oraz samego opiekuna.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Ważnym aspektem usługi opieki wytchnieniowej jest także wzmocnienie osobistego potencjału członków rodzin, opiekunów zaangażowanych w sposób stały w codzienne wspomaganie osób niepełnosprawnych oraz ograniczenie wpływu na ich kondycję psychofizyczną wiążących się z tym obciążeń. Jest to istotne z uwagi na fakt, iż osoby te są w dużej mierze zdane na własne zasoby ze względu na utrudniony dostęp do specjalistycznego wsparcia psychologicznego i terapeutycznego oraz wsparcia pozwalającego na podnoszenie swoich umiejętności w zakresie sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.

Ważne strony gdzie można uzyskać informację:
https://www.gov.pl/web/rodzina
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,944,ogloszenie-o-planie-wsparcia-na-2020-rok