Ogłoszenie – pomoc żywnościowa

              Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie informuje,  iż od dnia 01.10.2020r. do 16.10.2020r. można ubiegać się o skierowania uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2020.
Z powyższej pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudniej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej:

– 1.402,00 zł. netto – dla osoby samotnie gospodarującej,
– 1.056,00 zł. netto – dla osoby w rodzinie.

Ubiegając się o skierowanie należy udokumentować sytuację dochodową rodziny za miesiąc  wrzesień 2020r.  Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane indywidualnie o terminie i miejscu  wydawania żywności.

Liczba osób, mogących  skorzystać z
pomocy żywnościowej jest ograniczona.