Kampania „Biała Wstążka”

W dniach od  25 listopada 2021r. do 10 grudnia 2021r.  pokażmy swój sprzeciw w kwestii przemocy wobec kobiet.  Kampania odbywa się w ramach światowych 16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Biała Wstążka” otwiera swe drzwi
26 listopada 2021 roku w godzinach od 09:00 do 11:00

W tych godzinach zaprasza wszystkich szukających pomocy i  wsparcia na bezpłatne porady  i  konsultacje specjalistów  z zakresu przeciwdziałania przemocy: przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Krasocinie, dzielnicowy z KPP we Włoszczowie, Kierownik oraz pracownik socjalny GOPS Krasocin, pedagog szkolny i przedstawiciel Gminnej Komisji ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krasocinie.

W ramach dyżuru osoby pokrzywdzone będą mogły uzyskać wsparcie  oraz kompleksowe informacje w zakresie m. in. praw przysługującym osobom doświadczającym przemocy domowej, możliwości uzyskania form specjalistycznej pomocy w lokalnych instytucjach oraz możliwości działań jakie w konkretnym przypadku można podjąć w celu zatrzymania przemocy w rodzinie.

 

Kampania „Biała Wstążka” ma na celu  przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet.

Termin kampanii związany jest z „16-stoma Dniami Akcji Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”, tj. pomiędzy Międzynarodowym Dniem Przeciwko Przemocy wobec Kobiet (25 listopada) a Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka (10 grudnia).

Kampania ,,Białej Wstążki” została stworzona przez mężczyzn i jest głównie do nich adresowana. Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania.

 

Celem Kampanii jest przede wszystkim zwrócenie uwagi mieszkańcom gminy Krasocin na społeczny problem przemocy w rodzinie, podniesienie świadomości na temat tego zjawiska, a także profilaktyka w jej przeciwdziałaniu i pomoc osobom uwikłanym w mechanizmy przemocy domowej.

Znakiem akcji jest biała wstążka. Jej noszenie jest symbolem zobowiązania do przerwania milczenia w kwestii przemocy oraz powstrzymywania się od wszelkich form jej stosowania.