Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na
warunkach określonych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Do
świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów
od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego
przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.
Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł.

Zmiany w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na
skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu
wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od
miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.

Świadczenia z funduszu
alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

· została umieszczona w instytucji zapewniającej
całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;